ANALIZA INWESTYCJI I MODELOWANIE PRZEP?YWÓW PIENI??NYCH (4 DNI).

Modelowanie przep?ywów pieni??nych i wyliczenie rentowno?ci w obszarach:

1.Studium wykonalno?ci i porównywanie projektów  inwestycyjnych  
2.Wyceny (przej?cia)
3.Test na trwa?? utrat? warto?ci aktywów
4.Planowanie biznesowe
5.Outsourcing


6.Kalkulacje cyklu ?ycia produktu  
7.Planowanie strategiczne  
8.Modelowanie przep?ywów pieni??nych - projekty m.in. inwestycyjne, badawczo-rozwojowe, marketingowe, zatrudnienia i inne  
9.Finansowanie inwestycji.

Szkolenie polega na wprowadzeniu u?ytkowników w podstawowe funkcjonalno?ci programu Invest for Excel®, zaznajomieniu ich z przyjaznym interfejsem tego oprogramowania i na przekazaniu u?ytkownikom wiedzy umo?liwiaj?cej im:
szybsze przygotowanie i przeprowadzenie oblicze? oraz analiz (oszcz?dno?? czasu)
u?atwienia w tworzeniu modeli i sposobie rozprowadzenia danych (przyciski do rozprowadzania warto?ci i formu?, okna dialogowe, opcje)
usystematyzowanie pracy - wprowadzenie gotowego standardu modelu inwestycyjnego w szerokim uj?ciu: od podstawowej kalkulacji po obliczenie rentowno?ci, analiz? wra?liwo?ci, porównanie, efekt kra?cowy i propozycj? (kart?) inwestycji  
korzystanie z wiedzy i najlepszych praktyk - model jest ?atwy do przygotowania równie? dla osób bez g??bokiej wiedzy finansowej lub zaawansowanej znajomo?ci arkuszy kalkulacyjnych;
lepsz? komunikacj? – usystematyzowany model sprawia, ?e kalkulacje s? ?atwe do analizy przez innych u?ytkowników, a nie tylko autorów.

Funkcjonalno?? IFRS (MSSF):
Kalkulacja warto?ci u?ytkowej
Test na trwa?? utrat? warto?ci aktywów
Weryfikacja testu na trwa?? utrat? warto?ci aktywów
Alokowanie przeszacowania (IFRS3)
Odroczony podatek dochodowy
Raporty IFRS - Rachunek wyników, Bilans i Rachunek przep?ywów pieni??nych

Zastosowane wytyczne IFRS :
IFRS3, IFRS5, IAS 16, IAS 36, IAS 38