Excel zaawansowany w biznesie - NOWO?? !!

24 godziny cena netto - 800z?, cena brutto - 984 z?


Terminy na 2016 rok


Program kursu:

1. Niezb?dne skróty klawiaturowe

2. Budowanie formu? z?o?onych, funkcje zagnie?d?one

3. Funkcje tablicowe

4. Dynamiczne okre?lenie ostatniego wiersza; funkcja adresowanie po?rednie

5. Sumy cz??ciowe oraz funkcja sumy po?rednie

6. Porównywanie i znajdowanie ró?nic mi?dzy danymi

7. Konsolidowanie danych

8. Scenariusze

9. Mo?liwo?ci i zastosowanie filtru zaawansowanego

10. Tabele przestawne:

- dodawanie pól obliczeniowych
- grupowanie danych
- pobieranie danych z wn?trza tabeli (funkcja we?danetabeli)
- tworzenie tabeli przestawnej przy u?yciu kostki OLAP
- tworzenie tabeli przestawnej przy u?yciu kilku skonsolidowanych zakresów

11. Tworzenie formularzy

12. Import danych z plików tekstowych, z plików tekstowych nielimitowanych,
Accessa, stron internetowych, plików XML; narz?dzie Microsoft Query

13. Narz?dzia szukaj wyniku i solver

14. Tworzenie wykresów, w tym ??czenie wykresów ró?nych typów, wykresy o wi?kszej liczbie osi

15. Analiza statystyczna:

- rozk?ad cz?sto?ci
- przedzia?y ufno?ci
- korelowanie danych

16. Obliczenia finansowe:

- funkcje dotycz?ce po?yczek: PMT, PPMT, IPMT, RATE, NPER, PV
- obliczenia zwi?zane z inwestycjami
- funkcje wyliczaj?ce amortyzacj? aktywu w czasie: SLN, DB, DDB, SYD, VDB

17. Podstawy programowania w Excelu:

- Makra i ich modyfikacja
- Formanty

UWAGA!

Program mo?e ulec zmianie i modyfikacji na ?yczenie klienta.

WYDAJEMY CERTYFIKAT UKO?CZENIA KURSU przyk?adowy certyfikat