IMPORT PLIKÓW TEKSTOWYCH DO MS EXCEL ( 2 DNI ).

- Formaty plików tekstowych pochodz?cych z innych aplikacji, importowanych do Excela: (.txt, .csv, .rtf);

- Import za pomoc? kreatora importu tekstu (narz?dzie wbudowane w MS Excel) oraz w?a?ciwo?ci opcji „Tekst jako kolumny”;

- Typy plików: „Rozdzielany znakami” i „O sta?ej szeroko?ci”;


- Stosowanie ograniczników i odpowiedni dobór separatorów (zw?aszcza przy imporcie plików z „przecinkiem” jako separatorem, np. „.csv”);

- Czyszczenie i formatowanie zaimportowanych plików tekstowych: metody usuwania pustych wierszy, usuwania wierszy podsumowuj?cych, wierszy zawieraj?cych znaki graficzne i symbole, wierszy powtarzalnych i opisowych, formatowanie liczb, porz?dkowanie pól bazy danych;

- Import z pliku tekstowego i Eksport do pliku tekstowego metod? makr (kody VBA importuj?ce i eksportuj?ce pliki tekstowe wraz z mo?liwo?ci? tworzenia / zast?powania plików lub do??czania tekstu);

- Zamiana, konwersja niektórych typów danych pochodz?cych z innych aplikacji (zw?aszcza formatów dat i liczb) na takie same dane zrozumia?e dla ?rodowiska MS Excel;

- Przyk?ady praktyczne, rozwi?zywanie problemów, pytania.