Kurs Access i VBA (3 dniowy, 24 godz.) - dla pocz?tkuj?cych

 

Zobacz terminy kursu na 2016 rok

1. Wiadomo?ci wst?pne

- Access w porównaniu z Excel,em
- krótki opis ?rodowiska Access
- tabela bazowa jako podstawowy "budulec" ka?dej bazy danych
- poj?cie "relacyjne bazy danych"
- zmiana niektórych opcji aplikacji (Narz?dzia >> Opcje)

2) Podstawowe czynno?ci zwi?zane z tworzeniem tabel ( 3 godz.)

- budowanie tabel
- poj?cie pola i rekordu
- typy danych
- nazwa pola, a jego tytu?
- definicja klucza podstawowego
- autonumer
- jednopolowy
- wielopolowy
- maski wprowadzania
- definicja indeksu
- ?wiczenia na przyk?adzie tabeli "Pracownicy"

3) Budowanie tabel bazowych bazy danych cz.I ( 4 godz.)

- utworzenie tabel Wydawnictwa i Ksi??ki
- utworzenie po??czenie mi?dzy tabelami
- poj?cie klucza obcego
- poj?cie relacji
- jeden do jednego
- jeden do wielu
- wiele do wielu
- wi?zanie pól przy pomocy kreatora odno?ników
- ?wiczenia

4) Budowanie tabel bazowych bazy danych cz.II ( 4 godz.)

- utworzenie tabel Autorzy i Ksi??kiAutorzy
- omówienie potrzeby tworzenia relacji wiele do wielu przy pomocy tabeli ??cznikowej
- dok?adniejsze omówienie relacji
- integralno?? referencyjna
- kaskadowa aktualizacja danych
- kaskadowe usuwanie danych
- sprz??enia
- ?wiczenia

5) Budowanie podstawowych kwerend ( 3 godz.)

- utworzenie prostych kwerend wybieraj?cych
- kryteria wyboru rekordów
- sortowanie rekordów
- operator LIKE
- krok nast?pny -  kwerendy parametryczne
- podstawy j?zyka SQL - jego znaczenie w bazach danych
- kreator odno?ników jako kwerenda
- funkcje agregacji SQL
- znaczenie s?ów DISTINCT i DISTINCTROW w j?zyku SQL
- znaczenie s?ów GROUP BY. HAVING w j?zyku SQL
- ?wiczenia

6) Budowanie prostych formularzy i raportów ( 3 godz.)

- podstawowa ró?nica mi?dzy formularzami i raportami
- do czego s?u?? formularze
- przegl?danie rekordów
- dodawanie nowych rekordów
- usuwanie rekordów
- do czego s?u?? raporty
- autoformularz a kreator formularzy
- autoraport a kreator raportów
- ?wiczenia

7) Wst?p do programowania w Accesie ( 2 godz.)

- ?rodowisko programowania
- j?zyk VBA – omówienie podstawowych poj??
- przyk?ady pisania kodu