Kurs ECDL MODU? 2 U?ytkowanie komputerów.

Cena 150z? za 8 godzin ( 2 spotkania po 4 godziny )

Kurs prowadzony przez certyfikowanych egzaminatorów ECDL, po uko?czeniu kursu mo?liwo?? przyst?pienia do egzaminu.

zagadnienia poruszane na kursie:

- korzystanie z g?ównych elementów systemu operacyjnego, w tym umiej?tno?ci ustalenia najwa?niejszych parametrów konfiguracyjnych oraz skorzystania z funkcji pomocy,

- sprawne u?ywanie funkcji pulpitu oraz skuteczne poruszanie si? w ?rodowisku graficznym,

- podstawowe koncepcje zarz?dzania plikami, w tym organizacji plików i folderów w sposób, który czyni je ?atwiejszymi do zidentyfikowania i odnalezienia,

- u?ywanie oprogramowania u?ytkowego maj?cego na celu kompresj? i dekompresj? plików oraz u?ywania oprogramowania antywirusowego,

- u?ywanie prostego edytora tekstu oraz drukowania korzystaj?c z funkcji systemu operacyjnego.

 

Tematyka kursu zgodna z ECDL Sylabus  ver. 5

zobacz szczegó?owe zagadnienia dla ECDL MODU? 2