Kurs ECDL MODU? 7 Us?ugi w sieciach informatycznych.

Cena 150z? za 8 godzin ( 2 spotkania po 4 godziny )

Kurs prowadzony przez certyfikowanych egzaminatorów ECDL, po uko?czeniu kursu mo?liwo?? przyst?pienia do egzaminu.

zagadnienia poruszane na kursie:

- czym jest Internet oraz zna? podstawowe poj?cia z nim zwi?zane.

- ?wiadomo?? konieczno?ci podejmowania pewnych dzia?a? zabezpieczaj?cych podczas korzystania z zasobów internetowych,

- wykonywa? typowe zadania zwi?zane z przeszukiwaniem sieci ??cznie ze zmian? ustawie? przegl?darki,

- wyszukiwanie informacji w sieci oraz wykaza? si? umiej?tno?ci? wype?niania i wysy?ania formularzy dokumentów umieszczonych w sieci,

- zapisywa? strony internetowe oraz ?ci?ga? pliki z Internetu,

- kopiowa? zawarto?? stron do dokumentu.


Tematyka kursu zgodna z ECDL Sylabus  ver. 5

zobacz szczegó?owe zagadnienia dla ECDL MODU? 7