Kurs EWMAPA - poziom zaawansowany

Specjalistyczny system grafiki komputerowej EWMAPA

EWMAPA jest programem grafiki komputerowej zaprojektowanym dla infrastruktury informacji przestrzennej funkcjonuj?cej w Polsce, maj?cym szerokie zastosowanie przy opracowywaniu i aktualizacji map numerycznych i opracowa? graficznych. Program ten wykorzystywany jest najcz??ciej przez geodetów i kartografów oraz administracj? geodezyjn? i kartograficzn?.

EWMAPA jest relacyjno – obiektowo – warstwowym programem, umo?liwiaj?cym budow? i bie??c? aktualizacj? graficznej bazy danych, prezentacj? graficzn? zapisanych w bazie danych informacji oraz edycj? map numerycznych o ró?nej formie i tre?ci a tak?e edycj? opracowa? graficznych danych przestrzennych.

Program zakresu rozszerzonego kursu dla u?ytkowników programu EWMAPA :

 • zasady prowadzenia numerycznej mapy ewidencyjnej,
 • metody analizy baz cz??ci graficznej ewidencji gruntów,
 • metody ??czenia baz dzia?ek,
 • metody ??czenia warstw tematycznych,
 • zaawansowane metody wyszukiwania danych w bazie dzia?ek,
 • zmiany globalne w bazie dzia?ek,
 • zaawansowane metody wyszukiwania   danych   na   warstwach,
 • zmiany   globalne   na   warstwach,
 • obiekty   numerycznej   mapy ewidencyjnej,
 • omówienie przyk?adowej konfiguracji obiektów budynkowych,
 • prowadzenie numerycznej mapy zasadniczej,
 • wydawanie danych w formacie swde,
 • wykorzystywanie obiektów i szrafur do opracowa? tematycznych.

Uczestnicy kursu z zakresu rozszerzonego musz? mie? uko?czony kurs z zakresu podstawowego oraz praktyk? w wykorzystywaniu programu EWMAPA.