Kurs Joomla w weekend

czas trwania 16 godzin (2 dni: sobota 9:00 - 17:00, niedziela 9:00 - 17:00)

cena 1690z? 990Z? PROMOCJA

CMS. Joomla! jako system zarz?dzania tre?ci?.

Co to jest CMS.
Idea wolnego oprogramowania

Instalacja Joomla
?rodowisko testowe i produkcyjne.
Wymagane oprogramowanie.
Komputer lokalny serwerem testowym
Dodanie witryny
Instalacja Joomla!
Konfiguracja Apache
Ustawienia PHP.
Modyfikacja  ustawie? za pomoc? .htaccess
Modyfikacja ustawie? za pomoc? lokalnego php.ini

Organizacja tre?ci w Joomla!
Strony statyczne a dynamiczne.
Organizacja tre?ci w Joomla!
Tre?? g?ówna – komponenty.
Tre?ci towarzysz?ce - modu?y.
Sekcje i kategorie.
Tworzenie sekcji i kategorii.
Tworzenie artyku?ów.
Pozycje menu.
Umieszczanie modu?ów. 
Narz?dzia wizualnego edytora HTML

Osadzanie ilustracji
Gromadzenie ilustracji w Bibliotece mediów
Umieszczanie nag?ówków w artykule
Umieszczanie list w artykule
Umieszczanie tabel w artykule
Umieszczanie w artykule ??czy do innych artyku?ów i stron
Umieszczanie w artykule ??czy do innych witryn
Usuwanie odno?ników z artyku?u
Podzia? artyku?u na wprowadzenie i tekst zasadniczy
Usuni?cie z artyku?u ikony Email, Drukuj lub PDF
Usuni?cie z artyku?u nazwy autora lub dat utworzenia i modyfikacji
Przegl?d artykuów
Podzia? d?ugiego artyku?u na wiele stron

Nawigacja i mapa witryny
Mapa witryny – pozycje g?ównych tre?ci w Joomla!.
Komponent FrontPage a strona startowa witryny. CMS.
Prezentacja tre?ci w modu?ach i komponentach.
Globalna i lokalna konfiguracja parametrów prezentacji tre?ci.

System menu w Joomla!
Projektant menu
Projektant pozycji menu
Parametry modu?u menu
Style CSS menu
Przyrostek klasy stylu

Specyfikacja celów i wymaga? witryny.
Projektowanie struktury tre?ci i systemu nawigacji.
Scenariusze zachowa? u?ytkowników.
Szablony stron otwieraj?cych dzia?y witryny

Dost?pno?? i u?yteczno?? witryny
Dost?pno?? i u?yteczno?? witryny.
U?ytkownik w centrum witryny.
Zarz?dzanie prawami u?ytkowników.
Preferencje u?ytkowników.
Korespondencja z u?ytkownikami.
Biuletyny informacyjne,
Systemy „prywatnych wiadomo?ci”.

Rozszerzenia. Dostosowanie Joomla! do w?asnych potrzeb
Oferta rozszerze?.
Instalowanie rozszerze?.
Dostosowanie rozszerze?.
Komponenty.
Aktualizacja komponentów.
Dobór,  instalacja i konfiguracja modu?ów.
Wpinacz modu?ów

Optymalizacja Joomla!
Standardy sieciowe i ich realizacja w Joomla!. 
Optymalizacja Joomla pod k?tem wyszukiwarek internetowych.
Bezpiecze?stwo witryny.

Rozwi?zywanie problemów administracyjnych
Rozwi?zywanie problemów administracyjnych.
Pomoc spo?eczno?ci.
Dokumentacja w Sieci.
?wiczenia warsztatowe wg ustale? z uczestnikami.

WYDAJEMY CERTYFIKAT UKO?CZENIA KURSU przyk?adowy certyfikat