Szkolenie MS Project w Warszawie

Kurs MsProject (16 godzin), cena netto 550 z?, cena brutto 676,50 z?

 

Terminy kursu na 2013 rok


1 Wprowadzenie do pracy z Microsoft Office 2007
1.1 Uruchomienie programu
1.2 Tworzenie nowego projektu
1.3 Definiowanie w?a?ciwo?ci projektu


2 Definiowanie i zarz?dzanie zadaniami
2.1 Wprowadzanie zadania
2.2 Zadania sumaryczne
2.3 Zadania cykliczne, punkty kontrolne
2.4 Przegl?danie, sortowanie i grupowanie zada?
2.5 Edycja informacji o zadaniu
2.6 Usuwanie zada? i ??czenie zada?
2.7 Typy po??cze? i ogranicze?
2.8 Zale?no?ci mi?dzy zadaniami (ZR, RZ, ZZ i RR), zw?oka,


3 Zasoby
3.1 Wprowadzanie zasobów.
3.2 Dost?pno?? zasobów.
3.3 Koszty zasobów w czasie.
3.4 Tabele stawek kosztów.
3.5 Przypisywanie zasobów do zada?.
3.6 Przydzielanie dodatkowych zasobów


4 Kalendarze
4.1 Tworzenie kalendarza.
4.2 Przypisywanie kalendarza do projektu i zasobów.
4.3 Modyfikacja kalendarza projektu i zasobów.
4.4 Przypisywanie kalendarza do zadania.
4.5 Opcje kalendarza.


5 Przegl?danie informacji o projekcie
5.1 Ogólne informacje o projekcie.
5.2 Koszty zada?.
5.3 Koszty zasobów.
5.4 Diagram sieciowy i ?cie?ka krytyczna
5.5 Liczba roboczogodzin i zu?ycie zasobów materia?.
5.6 Filtry.
5.7 Grupowanie zasobów i zada?
5.8 Obci??enia zasobów
5.9 Tworzenie planu bazowego.


6 Prezentowanie danych o rzeczywistym wykonaniu i kosztach.
6.1 Wprowadzanie dat rzeczywistych.
6.2 Wprowadzanie  kosztów rzeczywistych.
6.3 Odchylenia terminów i kosztów.
6.4 Plan wykonania na wykresie.
6.5 Tworzenie raportów.


7 Wymiana informacji.
7.1 Eksport danych do Excel.
7.2 Zasoby z innego projektu.
7.3 ??czenie z zadaniami innego projektu.