MS SQL Server szkolenie

32 godz. cena netto kursu 2500z?

Kurs MS SQL Server obejmuje nast?puj?ce zagadnienia:

-) Instalacja, konfiguracja serwera bazy danych

-) wymagania sprz?towe

-) testowanie serwera

-) instalacja programu "client" na stacji klienckich ( u?ytkownik ko?cowy )

-) wykrywanie i rozwi?zywanie problemów

-) u?ytkownicy bazy danych

-) proces logowania

-) w?a?ciwo?ci kont

-) prawa dost?pu

-) bezpiecze?stwo serwera

-) dost?p i zasady zabezpiecze?

-) pliki bazy danych

-) podzia? baz mi?dzy woluminy

-) backup bazy

-) SQL Enterprise Manager

-) export i import danych

-) replikacja danych

-) automatyzacja czynno?ci administratora

-) monitorowanie serwera

-) SQL Performance Monitor

-) SQL Profiler

WYDAJEMY CERTYFIKAT UKO?CZENIA KURSU przyk?adowy certyfikat