program Kurs ZWCAD – kurs podstawowy

cena: 550z? brutto (16 godzin) PROMOCJA!!! do ko?ca 06.2011

1. Wprowadzenie

- Pierwsze kroki
-- Otwieranie i zamykanie aplikacji CAD
-- Otwarcie jednego, wielu rysunków
-- Tworzenie nowego rysunku
-- Okre?lenie jednostek rysowania/jednostek pracy (metrycznych lub cali)
-- Okre?lenie zakresu rysunku
-- Definiowanie, wy?wietlanie siatki oraz blokowanie siatki/skoku
-- Tworzenie rysunku z wykorzystaniem wskazanego, istniej?cego pliku szablonu
-- Zapisywanie rysunku jako pliku szablonu
-- Zapisywanie rysunku w okre?lonej lokalizacji na dysku
-- Zapisywanie rysunku pod inn? nazw?
-- Prze??czanie si? pomi?dzy otwartymi rysunkami
-- W??czanie i wy??czanie wbudowanych pasków narz?dzi
-- Zamykanie rysunku
-- U?ywanie dost?pnych funkcji pomocy

- Nawigacja
-- U?ywanie narz?dzi powi?kszania rysunku
-- Wykorzystywanie narz?dzia przesuwania
-- Od?wie?anie ekranu i regeneracja rysunku
-- Wykorzystywanie warstw/poziomów
-- Tworzenie warstw/poziomów i okre?lanie ich cech
-- Modyfikacja cech/atrybutów warstwy/poziomu
-- Wybór bie??cej warstwy/poziomu

2. Operacje podstawowe

- Tworzenie obiektów/elementów podstawowe informacje
-- Stosowanie wspó?rz?dnych bezwzgl?dnych i wzgl?dnych, prostok?tnych i biegunowych
-- Rysowanie linii, prostok?ta, polilinii
-- Rysowanie ?uku, wielok?ta, ko?a, elipsy, pier?cienia
-- Rysowanie krzywych typu spline
-- Tworzenie kreskowania
-- Wykorzystywanie trybu skokowego poruszania kursorem

- Narz?dzia selekcji
-- Wybieranie pojedynczych/wielu obiektów
-- Wykorzystywanie uchwytów

- Modyfikacja obiektów/elementów w formie podstawowej
-- Kopiowanie obiektów/elementów w obr?bie rysunku, pomi?dzy rysunkami, równie? z wykorzystaniem bloków
-- Przesuwanie obiektów/elementów w obr?bie rysunku oraz pomi?dzy rysunkami
-- Usuwanie obiektów/elementów
-- Obracanie obiektów/elementów
-- Skalowanie obiektów/elementów
-- Generowanie lustrzanego odbicia obiektów/elementów
-- Rozci?ganie obiektów/elementów
-- Kopiowanie równoleg?e obiektów/elementów
-- Tworzenie szyku obiektów/elementów
-- Przycinanie obiektów przy u?yciu innych obiektów/elementów rysunku
-- Wycinanie fragmentu obiektów
-- Rozbijanie obiektów
-- Przed?u?anie i zmiana d?ugo?ci obiektów/elementów
-- Fazowanie naro?ników
-- Zaokr?glanie naro?ników
-- Edytowanie polilinii/elementów z?o?onych

- Odczytywanie danych
-- Mierzenie odleg?o?ci i k?tów
-- Mierzenie powierzchni

- W?a?ciwo?ci
-- Zmiana warstwy/poziomu oraz cech/atrybutów obiektów/elementów
-- Ustawianie, zmiana typu linii, grubo?ci, koloru obiektów/elementów

- Opisy (teksty i wymiarowanie)
-- Wstawianie i edycja tekstu
-- Tworzenie i edycja stylu tekstów. Ustawianie stylu tekstów jako stylu bie??cego
-- Zmiana stylu oraz czcionki obiektów tekstowych
-- Tworzenie wymiarów
-- Tworzenie i edycja stylu wymiarowania. Ustawianie stylu wymiarowania jako stylu bie??cego

3 Zagadnienia zaawansowane

- Bloki
-- Tworzenie bloków
-- Wstawianie bloków do rysunku
-- Zapisywanie bloków

4 Wydruk

- Drukowanie / Opcje drukowania

-- Wykorzystywanie arkuszy przestrzeni modelu i papieru
-- Tworzenie, wykorzystywanie i modyfikacja arkuszy przestrzeni modelu
-- Tworzenie, wykorzystywanie i okre?lanie skali rzutni
-- Dodawanie tabelki/bloku rysunku
-- Wybieranie drukarki/plotera
-- Dodawanie i wykorzystywanie tabeli stylów wydruku
-- Wydruk ca?o?ci lub cz??ci rysunku w skali lub dopasowanego do rozmiaru strony