Szkolenie Corel DRAW podstawowy

16 godzin. Cena netto 500 z?, cena brutto 615 z?

Zobacz terminy na 2016 rok

 Kursy Corel obejmuje nast?puj?ce zagadnienia:

-) co to jest grafika wektorowa

-) co to jest grafika rastrowa

-) otwieranie i zamykanie plików corela

-) importowanie plików w innym formacie

-) export do ró?nych formatów plików

-) zgodno?? importowanych i eksportowanych plików

-) okna aplikacji CorelDRAW

-) paski stanu, przybornik, narz?dzi, pasek w?a?ciwo?ci

-) tworzenie, usuwanie

-) edytowanie obiektu, zmiana rozmiaru, konturu, wype?nienia itd.

-) zmiana po?o?enia, pochylenia obiektu

-) obracanie obiektu

-) grupowanie, ??czenie, odcinanie, spawanie, cz??? wspólna

-) praca z warstwami

-) krzywa Bezier\'a

-) praca z w?z?ami, ??czenie, oddzielanie, roz??czanie obiektów

-) tworzenie, edycja text-u, zmiana wielko?ci liter

-) formatowanie text-u: akapitów, kolumn, na poziomie znaków

-) konwertowanie obiektów na krzywe

-) zastosowanie efektów (obwiednia, metamorfoza, obrys, soczewka, i perspektywa)

 

WYDAJEMY CERTYFIKAT UKO?CZENIA KURSU przyk?adowy certyfikat