bazy-danych

Kurs Access

24 godziny. Cena netto 650 z?, cena brutto 799,50 z?


Zobacz terminy na 2016 rok

Praca z istniej?cymi bazami danych
- dodawanie rekordów do bazy danych
- aznaczanie rekordów do bazy danych
- dostosowanie tabel (szeroko?? kolumn i wysoko?? wierszy)
- blokowanie i ukrywanie kolumn
- kopiowanie danych
- usuwanie danych
- przenoszenie danych
- obs?uga formularzy podstawowych i podrz?dnych do wprowadzania danych
- wyszukiwanie rekordów, sortowanie, filtrowanie
- tworzenie etykiet adresowych i korespondencja seryjna MS Word/
- obiekty baz danych: prezentacja i zasady projektowania relacyjnych baz danych

Praca z tabelami
- tworzenie tabel za pomoc? kreatora tabel
- projektowanie nowych tabel
- rola klucza podstawowego
- ??czenie i importowanie danych
- eksportowanie danych do MS Excel
- tworzenie relacji mi?dzy tabelami
- pole odno?nika jako najprostsza forma relacji
- tworzenie relacji w oknie relacje
- relacje 1 do 1, 1 do wielu, wiele do wielu
- co to s? kwerendy
- tworzenie kwerend za pomoc? kreatora kwerend
- sortowanie i ukrywanie pól w kwerendach
- tworzenie kwerend w oparciu o tabele powi?zane relacyjnie
- obliczenia w kwerendach :Sumowanie, ?rednia itd.
- tworzenie kwerend parametrycznych i krzy?owych, wykresów (opcjonalne)
- tworzenie kwerend funkcjonalnych (opcjonalne)

Praca z formularzami
- tworzenie formularzy za pomoc? kreatora formularzy
- widok projektu formularzy
- dodawanie etykiet, zmiana wielko?ci tekstu, kolorów,
- formanty : zwi?zana ramka obiektu, pole wyboru, linie, przyciski polece?, pole kombi
- dopasowywanie ramek obiektów
- siatka , a precyzja tworzenia formularzy
- wyrównywanie formantów
- tworzenie 2 wspó?pracuj?cych ze sob? formularzy
- tworzenie formularza z podformularzem
- wi?zanie pól tekstowych z wyra?eniami
- zabezpieczanie danych dzi?ki formantom
- w?a?ciwo?ci formantów
- raporty
- autoraporty i kreator raportów
- przegl?danie i projektowanie raportów
- modyfikacje raportów
- operacje matematyczne w raportach

 

 

Szkolenie UNIX SUN + Oracle

Czas trwania 5 dni (40 godzin) Szkolenie w formie warsztatów

 

PROGRAM KURSU:

1. Konfiguracja zony SO Solaris 10

2. Konterner SO Solaris 10  ( Zona + Resource Manager)

3. System plików ZFS

4. Dynamiczne zarz?dzanie zasobami

5. Wprowadzenie do Oracle 10 XE

6. Konfiguracja zony pod Oracle 10

7. Architektura systemu Oracle 10

8. Instalacja Oracle 10g w zonie SO Solaris 10

9. U?ytkownicy bazy danych w systemie Oracle 10 XE

10. Uruchamiania i zamykanie instancji bazy

11. Struktura bazy danych systemu Oracle 10 XE

12. Kreowanie nowej bazy danych

13. Struktura bazy danych - przestrzenie tabel

14. Przestrze? wycofywania

15. Konfiguracja sieci

 

J?zyk SQL w bazie MYSQL

czas trwania kursu 2 dni (16 godzin)

zobacz terminy kursów na 2016 rok

Program kursu:

Relacyjne modele baz danych

Operatory relacyjne

Charakterystyka j?zyka deklaratywnego SQL

Sk?adnia j?zyka SQL

 

J?zyk DQL (Data Query Language)

Komenda SELECT

Aliasy kolumn, tabel

Funkcje tekstowe, liczbowe, obs?uga daty

Funkcje grupuj?ce

??czenie tabel wewn?trzne i zewn?trzne (klauzula JOIN)

Operator UNION

Podzapytania zagnie?d?one

Pozdapytania skorelowane

 

J?zyk DML (Data Modification Language)

Wstawianie wierszy (klauzla INSERT)

Wstawianie wierszy poprzez zapytanie

Zmiana zawarto?ci wierszy (UPDATE)

Usuwanie wierszy (DELETE)

 

J?zyk DDL (Data Definition Language)

Tworzenie, zmiana w?asno?ci, usuwanie tabel (CREATE,ALTER,DROP)

Tworzenie tabel poprzez zapytanie

 

Wi?zy integralno?ci (CONSTRAINTS)

Opcje NULL i NOT NULL

Klauzula CONSTRAINT

Typ ENUM, SET

Warunek PRIMARY KEY

Warunek UNIQUE

Warunek FOREIGN KEY

Klauzula DEFAULT

 

Transakcje

Polecenie BEGIN, COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT

 

Kurs PL/SQL Oracle

czas trwania 2 dni (16 godzin)

 

Program szkolenia PL/SQL

Wprowadzenie

Identyfikatory, komentarze

Operatory

Podstawy

Blok anonimowy

Typy danych

SQL osadzony

Rekordy

Widoczno?? i przes?anienie

Kursory

Zmienne wi?zane

Dynamiczny SQL

 

Struktury kontrolne

Instrukcje warunkowe

P?tle

Kolekcje

 

Podprogramy sk?adowane

Procedury sk?adowane

Funkcje sk?adowane

Pakiety

Debuggowanie

 

MS SQL Server szkolenie

32 godz. cena netto kursu 2500z?

Kurs MS SQL Server obejmuje nast?puj?ce zagadnienia:

-) Instalacja, konfiguracja serwera bazy danych

-) wymagania sprz?towe

-) testowanie serwera

-) instalacja programu "client" na stacji klienckich ( u?ytkownik ko?cowy )

-) wykrywanie i rozwi?zywanie problemów

-) u?ytkownicy bazy danych

-) proces logowania

-) w?a?ciwo?ci kont

-) prawa dost?pu

-) bezpiecze?stwo serwera

-) dost?p i zasady zabezpiecze?

-) pliki bazy danych

-) podzia? baz mi?dzy woluminy

-) backup bazy

-) SQL Enterprise Manager

-) export i import danych

-) replikacja danych

-) automatyzacja czynno?ci administratora

-) monitorowanie serwera

-) SQL Performance Monitor

-) SQL Profiler

WYDAJEMY CERTYFIKAT UKO?CZENIA KURSU przyk?adowy certyfikat

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 2