Pakiet OpenOffice

40 godz. cena kursu 700z?

Kurs OpenOffice - edycja tekstu + arkusz kalkulacyjny

Kurs ten przygotowuje do 2 egzaminów:

-) Certyfikat OpenOffice - komputerowa edycja tekstu

-) Certyfikat OpenOffice - obs?uga arkusza kalkulacyjnego

Kurs obejmuje nast?puj?ce zagadnienia:

EDYTOR TEKSTU

1) Znaki

-) zmiana kroju (wygl?du) czcionki

-) zmiana wielko?ci czcionki

-) pogrubianie, pochylanie, podkre?lanie tekstu

-) zmiana koloru czcionki

-) wyró?nienie tekstu kolorem

-) u?ycie czcionki indeksowej, wstawienie indeksu górnego i dolnego

-) wstawianie znaków specjalnych

2) Akapity

-) ustawianie wci?? akapitów

-) u?ycie tabulatorów do formatowania tekstu w pionie

-) justowanie tekstu

-) zmiana odst?pów mi?dzy wierszami tekstu (wielko?? interlinii)

-) tworzenie automatycznie numerowanych lub wypunktowanych list

-) budowanie konspektu

-) przesuwanie akapitów

3) Strona / Dokument

-) ustawianie marginesów strony

-) wstawianie nag?ówka i stopki strony

-) edycja nag?ówka lub stopki

-) wstawianie automatycznej numeracji stron

-) automatyczne tworzenie spisu tre?ci

-) wstawianie i formatowanie obrazków

4) Tabela

-) tworzenie tabeli

-) edycja tekstu w tabeli

-) formatowanie danych liczbowych

-) podsumowania warto?ci liczbowych

-) dodawanie kolumn i wierszy

-) dzielenie i ??czenie komórek

-) zmiana tabeli na tekst i tekstu na tabel?

5) Pisownia

-) uruchomienie opcji sprawdzanie pisowni

-) poprawa b??dnie napisanych wyrazów

ARKUSZ KALKULACYJNY

-) edycja i formatowanie komórek arkusza

-) wype?nianie komórek seri? danych

-) obliczenia na danych, tworzenie formu?

-) tworzenie formu? z wykorzystaniem wbudowanych w program funkcji

-) wykorzystanie ró?nych rodzajów adresowania komórek przy tworzeniu formu?

-) selektywne usuwanie zawarto?ci komórek

-) sumowanie ró?nych zakresów komórek

-) wstawianie i usuwanie kolumn, wierszy i komórek

-) sortowanie danych

-) wyszukiwanie danych przy pomocy funkcji Autofiltr

-) dopasowanie zmiennej przy pomocy funkcji Szukaj wyniku

-) budowanie zestawie? zawieraj?cych sumy po?rednie

-) kopiowanie i wklejanie zawarto?ci komórek-) blokowanie cz??ci arkusza

-) podzia? okna arkusza na 2 lub 4 cz??ci

-) dodawanie i usuwanie arkuszy

-) zmiana nazwy arkusza

WYDAJEMY CERTYFIKAT UKO?CZENIA KURSU przyk?adowy certyfikat