Prezentacja Power Point Szkolenie

12 godzin. Cena netto 350 z?, cena brutto 430,50 z?

 

Terminy kursu na 2016 rok

Kurs PowerPoint obejmuje nast?puj?ce zagadnienia:

- omówienie okna, menu programu i pasków narz?dzi
- tworzenie slajdów tekstowych
- tworzenie listy fraz punktowanych
- wstawianie slajdu z wybranego schematu
- tworzenie slajdu z wykresem
- formatowanie slajdu z wykresem
- dodawanie obiektów graficznych i tabel, clipartów, autokszta?tów itp.
- wspó?praca z tekstem zewn?trznym i grafik?
- animacja niestandardowa
- przyciski akcji i pokazy niestandardowe
- pokaz slajdów i próba tempa
- zapis pliku w formie pokazu, szablonu, prezentacji
- wykorzystanie palety barw i cieniowania
- praca w ró?nych widokach
- zastosowanie szablonu slajdów
- standardowe wzorce slajdów
- sortowanie i ukrywanie slajdów
- importowanie slajdów z innych plików
- importowanie obiektów z innych programów

W czasie szkolenia ka?dy kursant tworzy samodzielnie kilka prezentacji.

WYDAJEMY CERTYFIKAT UKO?CZENIA KURSU przyk?adowy certyfikat