Kurs obs?ugi kas fiskalnych

8 godz. cena netto kursu 300z?

Kurs obejmuje nast?pujace zagadnienia:

- Podstawowe akty prawne zwi?zane ze stosowaniem kas fiskalnych
- Budowa, zasady dzia?ania oraz podzia? urz?dze? fiskalnych
- Przygotowanie kasy do pracy
- Sprzeda?, zwrot opakowa?, wykonywanie raportów
- Wspó?praca kas z urz?dzeniami dodatkowymi: czytnikiem kodów, komputerem itp.
- Fakturowanie - obs?uga programu Subiekt