Szkolenie Word podstawowy

12 godzin. Cena netto 350 z?, cena brutto 430,5 z?

 

Terminy kursu na 2016 rok

 Kursy Microsoft Office Word obejmuje nast?puj?ce zagadnienia:

- podstawowe poj?cia (spacja, akapit, strona itp.)

- omówienie okna programu (paski, ikony itp.)

- operacja otwierania, zapisywania i zamykania dokumentu

- formatowanie dokumentu

- edycja tekstu

- zmiana czcionki, wielko?ci znaków

- wyrównanie tekstu, wci?cia akapitowe

- wypunktowanie

- numeracja

- wyszukiwanie wyrazu, znaku, ci?gu znaków

- zamiana wyrazów, znaków i ci?gów znaków

- zmiana kolorów tekstu a tak?e t?a

- tworzenie i modyfikowanie tabel (definiowanie szeroko?ci i wysoko?ci komórek)

- dodawanie i odejmowanie kolumn ,wierszy

- scalanie lub dzielenie komórek

- sortowanie danych w tabeli

- wykorzystywanie s?ownika ortograficznego

- ustawianie nag?ówka i stopki

- ustawienia drukarki

- drukowanie dokumentu

 

WYDAJEMY CERTYFIKAT UKO?CZENIA KURSU przyk?adowy certyfikat